jadid

آیا می دانید رتبه های برتر سال 93 چه رشته هایی را در انتخاب های اول انتخاب رشته خود قرار داده اند؟؟!!!

آیا با عوض شدن ترتیب اولویت انتخاب ها،احتمال قبولی ما در کنکور بالا می رود؟؟!!

آیا این علاقه عمومی به رشته ها هر سال یکسان است یا با توجه به شرایط جامعه تغییر می کند؟؟!!

مهندسی برق
این رشته در سال گذشته اولین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 100 کشوری بود.
این رشته در سال گذشته اولین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری بود.
این رشته در سال گذشته اولین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری بود.
مهندسی کامپیوتر
این رشته در سال گذشته اولین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 100 کشوری بود.
این رشته در سال گذشته چهارمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری بود.
این رشته در سال گذشته چهارمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری بود.
مهندسی مکانیک
این رشته در سال گذشته سومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 100 کشوری بود.
این رشته در سال گذشته دومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری بود.
این رشته در سال گذشته دومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری بود.
مهندسی عمران
این رشته در سال گذشته چهارمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 100 کشوری بود.
این رشته در سال گذشته سومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری بود.
این رشته در سال گذشته سومین  انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری بود.
دکترای پیوسته ی بیوتکنولوژی
این رشته در سال گذشته پنجمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 100 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته یازدهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته بیست ودومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.

مهندسی نفت
این رشته در سال گذشته هفتمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته هفتمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شود.
مهندسی معدن
این رشته در سال گذشته سی وسومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
مهندسی معماری
این رشته در سال گذشته نهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته هشتمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
مهندسی مواد
این رشته در سال گذشته نوزدهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
 (این رشته در سال گذشته نهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
مهندسی نساجی
این رشته در سال گذشته بیست و ششمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 10000 کشوری را شامل می شد.
مهندسی هوافضا
(این رشته در سال گذشته دهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
 (این رشته در سال گذشته دهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
مهندسی شیمی
این رشته در سال گذشته پنجمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته پنجمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته پنجمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 10000 کشوری را شامل می شد.


مهندسی پلیمر
این رشته در سال گذشته شانزدهمین انتخاب رتبه های زیر 1000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته سیزدهمین انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته هجدهمین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
مهندسی پزشکی
این رشته در سال گذشته پانزدهمین انتخاب رتبه های زیر 1000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته یازدهمین انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته دوازدهمین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
کارشناسی ارشد علوم قضایی
این رشته در سال گذشته چهاردهمین انتخاب رتبه های زیر 1000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته سی وسومین انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته بیست وهفتمین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
مدیریت ریاضی
این رشته در سال گذشته شانزد همین انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته پانزدهمین انتخاب رتبه های زیر 10000کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
فیزیک
این رشته در سال گذشته یازدهمین انتخاب رتبه های زیر 1000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته دوازدهین  انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.


رزرو برای مشاوره  انتخاب رشته توسط بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور با  شماره 44174467 تماس بگیرید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید