آیا از رشته های مورد علاقه دانش آموزان در انتخاب رشته سال گذشته اطلاع دارید؟؟؟

پزشکی
این رشته در سال گذشته اولین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 100 کشوری را شامل میشد.
این رشته در سال گذشته اولین انتخاب  در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل میشد.
این رشته در سال گذشته اولین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل میشد.
دندانپزشکی
این رشته در سال گذشته دومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 100 کشوری را شامل میشد.
این رشته در سال گذشته دومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل میشد.
این رشته در سال گذشته دومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل میشد.
داروسازی
این رشته در سال گذشته سومین در انتخاب رشته انتخاب رتبه های زیر 100 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته سومین در انتخاب رشته انتخاب رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته سومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
دکتری پیوسته ی بیوتکنولوژی
این رشته در سال گذشته چهارمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 100 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته چهارمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته چهارمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
فیزیوتراپی
این رشته در سال گذشته چهارمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته چهارمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 10000 کشوری را شامل می شد.

اعضای مصنوعی
این رشته در سال گذشته دوازدهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته بیست وششمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 10000 کشوری را شامل می شد.

بهداشت محیط
این رشته در سال گذشته سی ودومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 10000 کشوری را شامل می شد.

بینایی سنجی
این رشته در سال گذشته سیزدهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته یازدهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 10000 کشوری را شامل می شد.

پرستاری
این رشته در سال گذشته هشتمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل میشد.
این رشته در سال گذشته سیزدهین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 10000 کشوری را شامل میشد.

تکنسین پروتزهای دندانی
این رشته در سال گذشته بیست ودوم انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته نهمین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.

رادیولوژی
این رشته در سال گذشته شانزدهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته دهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.

رادیولوژی
این رشته در سال گذشته شانزدهمین انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته دهمین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.

شنوایی سنجی
این رشته در سال گذشته چهاردهم انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته نهم انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.

مدیریت تجربی
 این رشته در سال گذشته بیست و ششمین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.

سلولی مولکولی
این رشته در سال گذشته هشتمین انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته دوازدهین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.

شیمی:
این رشته در سال گذشته یازدهمین انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته پانزدهمین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.

علوم آزمایشگاهی
این رشته در سال گذشته نهمین انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.

فیزیوتراپی
این رشته در سال گذشته نهمین انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
 این رشته در سال گذشته پنجمین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.

کاردرمانی
این رشته در سال گذشته بیست وششمین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.

گفتاردرمانی
این رشته در سال گذشته بیست و پنجمین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.

مامایی
این رشته در سال گذشته بیست و یکمین انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
 این رشته در سال گذشته بیستمین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.

هوشبری
این رشته در سال گذشته بیست وسومین انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.
این رشته در سال گذشته هجدهمین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری در فرم انتخاب رشته بود.

برای رزرو انتخاب رشته توسط بهترین مشاور انتخاب رشته تهران همین حالا با شماره 44174467 تماس بگیرید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید