jadidمعرفی رشته جغرافیا:
این رشته دارای چهارگرایش اصلی است که در بیشتر دانشگاه ها به هنگام انتخاب رشته به گرایش آن اشاره نمی شود.وفقط با شاخه اصلی که همان جغرافیا است معرفی می شود.
 1-جغرافیای طبیعی
 2- جغرافیای انسانی
 3- کارتوگرافی
 4- جغرافیا سیاسی - نظامی   
جغرافیای طبیعی:
در مورد جغرافیای طبیعی وعوامل تاثیرآب وهوایی مربوط به آن بر روند زندگی انسان .
به دوگرایش  ژئومورفولوژی وآب وهواشناسی تقسیم می شود.
ژئومورفولوژی در مورد عوامل و تغییرات زمین بررسی می کند و با زمین شناسی شباهت هایی دارد اما این گرایش در مورد عوامل و تغییرات بیرونی زمین مطالعه وبررسی دارد.
جغرافیای انسانی:
از زیر شاخه های مهم جغرافیا است وبه دو زیر شاخه شهری و روستایی تقسیم میشود و معمولا در مراکز عالی کشور ارائه می شود.
کارتوگرافی:
هنر وعلم تهیه نقشه است که شامل نقشه های جغرافیای ، بین المللی وتوریستی و.... می باشد.
دروس مشترک بین سایر گرایش ها:
1-جغرافیای آب ها، 2-جغرافیای خاک ها،3-جغرافیای زیستی،4- آب و هوای ایران،5- ژئومورفولوژی ایران،6-منابع و مسائل آب ایران،7-اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای،8-مبانی جغرافیای جمعیت،9-مبانی جغرافیای روستایی،10-مبانی جغرافیای اقتصادی11-کشاورزی،12-مبانی جغرافیای اقتصادی 13-صنعت،14-حمل و نقل و انرژی،15-جغرافیای سیاسی،16- مبانی جغرافیای شهری، 17-جغرافیای کوچ نشینی،18- پژوهش میدانی در جغرافیا (روش تحقیق عملی)، 19-زمین در فضا،20- ریاضیات،21- آمار و احتمالات1، 22-منابع و مآخذ جغرافیای ایران، 23-فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی، 24-تاریخ علم جغرافیا، 25-کارتوگرافی(نقشه کشی)، 26-نقشه برداری( نظری و عملی)، 27-نقشه خوانی، 28-روش تحقیق نظری، 29-اصول سنجش از دور، 30-کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا،31- آمار و احتمالات 2، 32-کاربرد آمار در جغرافیا، 33-کامپیوتر در جغرافیا، 34-مبانی علم جغرافیا، 35-زمین شناسی برای جغرافیا، 36-مبانی اقلیم شناسی، 37-آب و هوای کره زمین

 با توجه به تغییرات ظرفیت پذیرش درکنکورهرسال،انتخاب رشته دستی توسط مشاور حرفه ای احتمال قبولی دررشته های بهتررا افزایش میدهد.
انتخاب رشته دستی بدین معنی است که مشاور حرفه ای با در نظر گرفتن ظرفیت جدید رشته ها در هر سال در هر رشته،اقبال عمومی هر سال داوطلبان و.... دست به انتخاب رشته کاملا شخصی برای هر فرد میزند که این موضوع در انتخاب رشته های کامپیوتری با ضریب خطای بسیار زیادی همراه است.از این رو به داوطلبان توصیه میشود که حتما با انتخاب رشته توسط یک مشاور حرفه ای،انتخاب رشته و موفقیت خود را در آینده تضمین کنید.

نویسنده:مهندس امیر حسین افشار- بهترین مشاور انتخاب رشته-مشاور کنکور-مدرس و مولف کنکور-انتشارات مکتب آروین

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید